De medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht voor elke school. De MR bestaat uit twee zogenaamde geledingen; ouders en onderwijzend personeel. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Op onze school heeft de MR drie leden vanuit de ouders en ook drie leden vanuit het team. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door hun "achterban". Het voorzitterschap van de MR wisselt per zittingsperiode van twee jaar tussen ouders en onderwijzend personeel.

In het MR-reglement staan de verschillende bevoegdheden van de MR omschreven. De MR heeft zowel advies- als instemmingbevoegdheden met betrekking tot de meeste zaken die de school betreffen. Het belangrijkste aandachtsgebied van de MR zijn de beleidszaken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het over individuele personen gaat. Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen en opmerkingen waarmee men niet rechtstreeks naar team, directie of bestuur wil gaan. Om op de hoogte te zijn van elkaars werkzaamheden, bezoeken vertegenwoordigers van de MR en de OR de wederzijdse vergaderingen.