Visie MR Op ‘t Hof


Waar staat de MR voor?
Onze missie is om een transparante en betrokken MR te zijn, die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een positief kritische manier de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school wil bewaken en stimuleren voor alle betrokkenen.
 

Waar gaat de MR voor?
Onze visie is om basisschool Op t’ Hof positief kritisch te ondersteunen in het creëren van een school, die de belangen van de leerlingen, het personeel én de ouders waarborgt. De MR wil een bijdrage leveren aan de hieronder genoemde speerpunten:
 

1.Kwaliteit en ontwikkeling
De MR staat achter de kleinschaligheid en innovatieve ontwikkelingen van de dorpsschool. Op ‘t Hof is een school die aandacht heeft voor verschillen tussen leerlingen en daar het lesaanbod op aanpast. Het is een school die zich naast de cognitieve ontwikkeling richt op de emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling van de kinderen.
 

2.Betrokkenheid
De MR staat voor betrokkenheid bij de school in de brede zin van het woord. De bijdrage van de MR bestaat uit het in open gesprek zijn met het personeel van de school ten aanzien van verbetering van het onderwijsklimaat voor de kinderen, verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Kortom de MR streeft naar een betrokken achterban (binnen en buiten school), die zich positief medeverantwoordelijk voelt voor de school.
 

3.Veilig (leer)klimaat

Onder een veilig (leer) klimaat verstaat de MR dat er respectvolle verhoudingen zijn tussen alle betrokkenen; kinderen en leerkrachten, ouders en leerkrachten, leerkrachten onderling en ook t.a.v. de directie. De MR vindt het van belang dat er vertrouwen vanuit alle partijen aanwezig is en er een transparante en open communicatie en uitwisseling van informatie plaatsvindt.