Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
                                                             Kalender


 

 
 
Datum
21 november 2013
Kalender
 
22-11 Groep 1/2 vrij
weekend  
25-11  
26-11  
27-11  
28-11  
29-11  
weekend  
2-12  
3-12  
4-12  
5-12 Sinterklaas
&
Nieuwsbrief
6-12 Groep 1/2 vrij
   
Jarigen!
Thijs van Est uit groep 5 op 22 november
Juultje Springer uit groep 4 op 22 november
Karlijn Donker uit groep 4 op 26 november
Guusje van der Kroft uit groep 7 op 2 december
Xavier Harshagen uit groep 2 op 3 december
Joyce van Setten uit groep 3 op 5 december
Bryan van Setten uit groep 4 op 7 december

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
Tijdens de MR vergaderingen, die plaatsvonden op 3 oktober en 7 november, zijn de volgende onderwerpen besproken:
- BePo (Betuws Passend onderwijs). Voor basisschool Op 't Hof zal er praktisch weinig veranderen.
- De jaarbegroting van Op 't Hof is doorgenomen en de begroting ziet er voor de school positief uit.
- Enquête continurooster. Enkele jaren geleden hebben verschillende ouders bij de directie van Op 't Hof het continurooster aangekaart. Om deze reden heeft de MR zich gebogen over dit onderwerp. De MR is tot de conclusie gekomen dat een continurooster op dit moment niet voorziet in de behoefte van ouders en/of voordelen biedt in een tijd waarin het economisch voor veel mensen minder voorspoedig gaat. Daarnaast kan een continurooster momenteel niet (financieel) gunstig gecombineerd worden met de voor- en of naschoolse opvang. Vandaar dat de MR voor nu het besluit heeft genomen om geen enquête uit te zetten onder ouders en/of verzorgers.
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de MR via het e-mailadres: mr@opthoftricht.nl
 
De volgende vergadering vindt plaats op 12 december 2013 om 20.00 uur.
 
OR
Incasso ouderbijdrage
Voor de ouders die het nieuwe machtigingsformulier hebben ingeleverd: de ouderbijdrage voor dit schooljaar zal op 24 november worden afgeschreven. Per kind bedraagt de bijdrage 32,50. Onze incassant-id is: NL21ZZZ110670660001. Het machtigingskenmerk is: na(a)m(en) kind(eren).
 
Voor de ouders die het nieuwe machtigingsformulier niet hebben ingeleverd maar die eerdere jaren wel al via automatische incasso betaalden: we zetten de oude machtiging om naar de nieuwe machtiging. Ook voor deze ouders geldt dus dat de ouderbijdrage op 24 november wordt afgeschreven.
 
Voor de ouders die het formulier nog niet hebben ingeleverd, voorgaande jaren ook niet middels incasso betaalden en de bijdrage nog niet hebben overgemaakt: nogmaals het dringende verzoek het formulier alsnog in te leveren, de bijdrage zelf over te maken of je bezwaar tegen de bijdrage aan te geven bij de leerkracht, Margreet of een Ouderraadlid. 
 
Stichting Fluvium
 Duurzame inzetbaarheid
Voor schoolbesturen (maar natuurlijk ook voor medewerkers zelf) is het van groot belang, dat medewerkers op een gezonde manier ouder kunnen worden in het onderwijs en blijvend een bijdrage kunnen leveren aan goed onderwijs. In de nieuwe CAO voor het primair onderwijs wordt hier grote aandacht voor gevraagd (inzetbrief CAO onderhandelingen  PO raad 8 november 2013). Werkgevers hebben daarin een verantwoordelijkheid. Ze moeten de werknemer in staat stellen zich blijvend te professionaliseren, van tijd tot tijd nieuwe uitdagingen aan te gaan, de werkdruk beheersbaar te maken voor iedereen, kortom goed HR-beleid voeren. Werknemers hebben ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij moeten zelf zorgen voor het onderhoud van hun beroepskwaliteit , voor hun mobiliteit, voor hun energie om te werken en ze moeten letten op signalen die op werkdruk betrekking hebben. Met elkaar moeten werkgevers en werknemers zorgen voor een arbeidssituatie die gezond en duurzaam is.
Fluvium loopt op deze CAO-afspraken al vooruit met haar traject Persoonlijke Effectiviteit, in het kader van duurzame inzetbaarheid. Ten aanzien van professionalisering hebben we al veel initiatieven genomen  door de middelen van de prestatiebox goed in te zetten. Thema’s als omgaan met werkdruk, regie nemen ten aanzien van je eigen loopbaan  én goed in balans zijn, worden in dit traject aangepakt. We leiden buddies, coaches en trainers op in dit gedachtegoed, zodat zij dat in kunnen zetten in de hele organisatie.
 
Algemeen
Publicatie eindscores scholen
RTL Nieuws heeft alle Cito-scores van basisscholen gepubliceerd. In de publicatie hebben alle scholen een cijfer gekregen. De verschillende publicaties geven een eenzijdig beeld van het begrip kwaliteit en de analyses en getoonde ‘scorelijsten’ doen geen recht aan de prestaties van individuele kinderen en scholen. Een natuurlijke neiging bestaat om onszelf te verdedigen zelfs als we weten dat ouders de verschillende ranglijsten gelukkig ook met voldoende scepsis bekijken. Wij weten hoe toegewijd onze leerkrachten zijn, dat ze kinderen op maat onderwijs geven, voortdurend verbeteringen doorvoeren en steeds kritisch naar zichzelf kijken. Wij weten ook hoe hard onze leerlingen gewerkt hebben en naar beste vermogen gepresteerd hebben.
Om een genuanceerder beeld te geven heeft het onderwijsveld samen met de PO-raad een website ontwikkeld. Op deze website (www.scholenopdekaart.nl) worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een meer vergelijkbare wijze samen met andere relevante informatie gepresenteerd en toegelicht. Ik nodig u van harte uit deze website te bezoeken.
www.scholenopdekaart.nl

Sinterklaas
 
Sinterklaasje bonne bonne bonne……
 
Op donderdag 5 december zal de Goedheiligman onze school weer komen bezoeken.
Sint en zijn pieten zullen rond 8.30 uur op het schoolplein arriveren.
 Uiteraard zijn alle ouders van harte welkom om op het plein te blijven en de Sint te verwelkomen (tot ongeveer 9.00 uur).
Bij slecht weer is het binnen en dan kunnen er geen ouders bij zijn (i.v.m. ruimtegebrek).
 Daarna gaan wij per groep naar binnen zonder de ouders.
 Als de kinderen op school komen gaan zij eerst naar binnen als de bel gaat en komen dan per groep naar buiten en blijven bij elkaar staan om op de Sint te wachten.
 Op die dag zorgt de ouderraad voor een pauzehapje en drinken!
 
Woensdag 27 november mogen alle kinderen van Op ’t Hof hun schoen op school zetten!

Leestalent

Diploma A
unit 3/4/5:
Joyce

Diploma B
unit 3/4/5:
Ilana H., Liz, Alessandra, Tessa B.

Hoofdprijs
unit 3/4/5:
Tessa W., Annika


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke, juf Melissa en juf Jacelien
  Wat ziet het er toch gezellig uit in onze unit. De huishoek is omgetoverd tot een echte sinterklaasboot. Daar kunnen de kinderen heerlijk in spelen. We zingen gezellig sinterklaasliedjes met elkaar en kijken elke dag het Sinterklaas Journaal. We hopen natuurlijk dat hij zaterdag wel in Tricht aan komt.
Noteer vast in u agenda: op woensdag 27 november mogen de kinderen hun schoen meenemen naar school, dan gaan wij onze schoen zetten.
 
We leren deze week nog de letter l. Volgende week is de letter o/oo aan de beurt. Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voorop de lettertafel.
 
We hebben zes kinderen die komen wennen in de kleuterunit: Mark, Dylano, Jimmy, Florance, Merle en Mik. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne tijd op school.
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, juf Elise, juf Jacelien, meester Mels
Sinterklaas is weer in het land. Wij hebben een brief ontvangen van de Sint waarin hij vertelt dat er letters zoek zijn. Hij heeft ons gevraagd om te helpen zoeken. Inmiddels zijn er al heel wat letters gevonden, maar wat staat er toch...
De komende weken zullen de lessen webje vervallen en zal er extra aandacht besteed worden aan het thema 'Sinterklaas'.

In groep 3 zijn de kinderen  bezig met het leren van de schrijfletters. Vooral de letters met de lange lussen (k,h,) vinden de kinderen lastig. Wij blijven hard oefenen.
 
Groep 4 en 5 blijven oefenen met de tafels. Alle kinderen van groep 5 hebben nu de tafel van 5 opgezegd. De kinderen van groep 4 moeten de tafel van 5 thuis oefenen en graag voor de kerstvakantie  bij de juf of meester opzeggen. Het is belangrijk dat u alle tafels thuis blijft oefenen.
 
Het huiswerk van groep 4 staat op de website (dicteewoorden en themawoorden van taal) Dus mocht u of uw kind de woordjes een keer kwijt zijn, dan kunt u deze op de website terugvinden.
 
Op woensdag hebben wij gym. Wilt u op deze dag aan de gymspullen van uw kind denken?
 
Tot slot nog een persoonlijk berichtje van meester Mels:
Meester Mels zal in april vader worden en hij verheugd zich hier erg op.

 
Unit 6/7/8
juf Elise, juf Cora, juf Helga, juf Kristin, meester Bas
De topo-toetsen van groep 6 en 7 zijn op dinsdag 3 december.

Afgelopen week hebben wij het eerste WO-project afgesloten. Het thema was ‘Kleding’. Eerst is modeontwerper Erny van Reijmersdal geweest en heeft verteld over zijn beroep. Daarna hebben de kinderen afgesloten met een presentatie waarin ze de stof hadden verwerkt die ze in de lessen aangeboden hebben gekregen. De kinderen zijn beoordeeld op hun presentaties en deze beoordeling zal meetellen voor het rapport.
Volgende week starten wij met een nieuw project. Dan staat 'de mens' centraal. De kinderen sluiten dit project weer af met een presentatie. Ook hoort er bij dit onderwerp een toets over het menselijk lichaam die ze thuis en tijdens taken gaan leren. Hierover later meer informatie…

Donderdag 5 december is het surprisetijd! Zijn jullie al druk begonnen? Wij hebben er zin in!!

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl