Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!
cake48

MR

Punten vergadering 14 januari jl.

De MR heeft vergaderd op 14 januari jl. De volgende punten zijn aan de orde geweest:
De verkeersveiligheid rondom de school. Er is een afspraak gemaakt met dhr. Roodenburg (van de gemeente West Betuwe) om hierover te spreken.
Brood en spelen. Er is afgesproken dat er in de loop van het schooljaar met Brood en Spelen wordt geëvalueerd hoe een en ander verloopt.
Inspectiebezoek m.b.t. verzuimregistratie. De verzuimregistratie werd in orde bevonden door de inspectie.

Vergaderschema

Het vergaderschema van de MR is als volgt: 12 maart, 14 mei en 18 juni a.s. van 19.30 tot 21.00 uur.

OV

De OV is druk bezig met de voorbereidingen van leuke activiteiten in 2020. Denk daarbij aan de Koningsspelen, maar ook het voetbaltoernooi. We hopen dat weer veel kinderen mee willen doen. De nieuwe tenues zijn binnen, dus daar zal het niet aanliggen.
Mocht je een keer bij één van onze vergaderingen willen aansluiten of je diensten als hulpouder aan willen bieden, mail ons dan op: ouderverenigingfusieschool@stichtingfluvium.nl

Algemeen

Staking

Vorige week werd er gestaakt in het onderwijs voor structurele investeringen en een verlaging van de werkdruk. Dit keer hebben we als team besloten niet mee te doen. Dit betekent niet dat we niet zien dat er een crisis in het onderwijs gaande is en er echt structurele oplossingen moeten komen om het probleem voor nu en zeker op de lange termijn op te lossen. Ook het feit dat Fluvium het salaris niet heeft doorbetaald tijdens stakingsdagen, heeft geen invloed gehad op onze keuze. De meesten van ons zijn lid van een bond en krijgen bij een staking een deel van het salaris uitbetaald via de stakingskassen. We staakten dit keer niet, omdat we ons afvroegen of staken wel het juiste middel is om duidelijk te maken dat de nood hoog is. Het team en ik (als directeur) voelen deze nood aan den lijve en zien de gevolgen van het lerarentekort in onze dagelijkse praktijk. Het lerarentekort is echter niet alleen een probleem van de scholen, maar van de hele maatschappij. Ik realiseer me ook, dat u als ouder niet altijd mee krijgt welke adhoc maatregelen er worden getroffen tijdens een ‘gewone’ lesdag. Op onze school werken zeer gemotiveerde mensen, maar ook zij zijn (net als u en ik) wel eens ziek of hebben bijvoorbeeld een afspraak bij een arts. Deze afspraken kunnen niet altijd na schooltijd gepland worden. Invallers zijn hiervoor niet te vinden, dus wordt met kunst- en vliegwerk deze vervanging intern opgelost. De morele druk onder het personeel is hoog! Je laat de leerlingen en de collega’s niet in de steek. Je laat jouw les maar even voor wat het is en je gaat een andere groep helpen. Dit lijkt dan op zich een prima oplossing, maar het tegendeel is waar. Mensen staan onvoorbereid voor een groep, met een nadelig effect voor de kwaliteit van de lessen, andere werkzaamheden blijven liggen en hetzelfde werk moet op dat moment door minder mensen uitgevoerd worden. Zo blijven we in een vicieuze cirkel.
Vanaf nu zal ik u structureel op de hoogte stellen van interne maatregelen die we treffen, als team, om de leerlingen op te vangen bij de afwezigheid van een collega. Afgelopen twee weken is dat drie keer gebeurd. Op maandag 20 januari is de ziektevervanging van een collega in de kleutergroepen opgevangen door de inzet van een collega uit een andere unit. Op vrijdagmiddag 24 januari zijn de twee kleutergroepen (40 leerlingen) samengevoegd. Op woensdag 29 januari heeft de middenbouw geschoven met collega’s om de afwezigheid van een collega tijdelijk op te vangen.
Wellicht heeft u hier niets van gemerkt en dat is prettig voor u als ouder. Desondanks stellen wij onszelf regelmatig de vraag wanneer, maar ook óf, ouders dit wél merken. Kortom, wordt bij iedereen de ernst van de situatie duidelijk? De media spelen ook een grote rol in de beeldvorming en dit komt niet altijd ten goede aan het duiden van het werkelijke probleem dat speelt in het onderwijs.
Dit vraagstuk houdt ons bezig. En daarom hopen en rekenen we op uw begrip en daarmee op een groter draagvlak voor onze zorgen.

Watenschap & Techniek (W&T)

Op onze school maken we graag gebruik van de kennis en kunde van mensen die betrokken zijn bij de school. We maken gebruik van: de inzet van een vrijwilliger in de groepen 5-8 op het gebied van Engelse conversatie, de dames van de handwerkgroep die leerlingen helpen en begeleiden tijdens sommige handvaardigheidslessen en de leden van het Historisch Genootschap Tricht die af toe een gastles verzorgen.
Ook zijn er ouders die zich inzetten op het vakgebied van Wetenschap & Techniek (W&T). In de afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in fantastische gastlessen over uiteenlopende onderwerpen binnen W&T. We willen de gastlessen door ouders binnen W&T weer een extra impuls geven. Sharon (moeder van Norah), Kim en Margreet zijn de kartrekkers hierin. We maken tot nu toe gebruik van een aantal ouders met een specifieke kennis op wetenschappelijk niveau. Heb je kennis van natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde of techniek, maar ook als je hobbymatig veel weet van een specifiek onderwerp, en lijkt het je leuk om daar een gastles over te geven? Meld je dan aan en stuur een mail naar Sharon: smkolk@hotmail.com

Klankbordgroep TSO bijeenkomst

Donderdagavond 30 januari heeft een beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden met de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit ouders, leerkrachten en MR leden.
Het doel van de avond was te onderzoeken wat er leeft onder ouders binnen de thema’s overblijven en continurooster. Margreet heeft middels een presentatie (die ook met u gedeeld zal worden via de mail) inzicht gegeven in de wettelijke kaders van de twee verschillende manieren van pauze organiseren: overblijven (vrije keuze) en continurooster (alle leerlingen blijven verplicht over).
Na de presentatie hebben de deelnemers alle voor- en nadelen opgeschreven vanuit het perspectief van de leerling, ouder en leerkracht. Ook deze opbrengsten worden met u gedeeld, zodat u kunt zien wat er precies besproken is.
Daarna ontstond er een open, levendige en stevige discussie. De belangrijkste pijnpunten bij de ouders zijn vooral de kosten en de ‘haal- en brengstress’ in de huidige overblijf situatie en het pijnpunt bij de leerkrachten is de zorg rondom de pauze (vrije onbetaalde pauze van een half uur) bij een continurooster.
Vervolgstappen: Margreet gaat deze exercitie ook met het team uitvoeren en met de leerlingenraad. Alle input wordt daarna meegenomen in de verdere uitwerking van de IKC visie door het team. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de procesgang.
Voor meer informatie over TSO klikt u hier.

Leerlingenraad

Beste ouders en/of verzorgers,

Sinds kort is er op de school een leerlingenraad, waarschijnlijk heeft u hierover al iets gelezen in de nieuwsbrief. De leerlingenraad heeft de taak om mee te denken over schoolzaken. In de tweede vergadering hebben we gesproken over de verkeersveiligheid rondom de school. Het valt ons op dat het ‘s ochtends erg druk en chaotisch is bij school en veel ouders in de bocht parkeren en voor de school stilstaan met hun auto. De leerlingenraad maakt zich zorgen over de veiligheid van de leerlingen, dus hierover gaan we in gesprek met de directeur. Ook hebben we een ideeënbus: daar kunnen kinderen ideeën in doen. Tijdens de volgende vergadering openen we de bus en lezen we de ideeën. We proberen zoveel mogelijk te helpen en op te lossen indien dit mogelijk is.

Groetjes,
Elin (voorzitter)
Merle (vicevoorzitter)

Unit 1/2/3

Thema

De komende periode werken we verder aan het thema vriendschap.
Dit thema is gekoppeld aan de Nationale Voorleesdagen.
Het centrale prentenboek heet Moppereend en is geschreven door Joyce Dunbar en Petr Horacek.

Nationale Voorleesdagen

Afgelopen woensdag hebben de kleuters samen met de peuters van Peuteropvang ‘t Beldertje een hele leuke en leerzame dag gehad, in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Zonder onze hulpouders was dit niet mogelijk geweest, waarvoor onze hartelijke dank!
In de weken van de voorleesdagen hebben een aantal oma’s en moeders voorgelezen in onze groepen, wat een voorleespret was dat! Wij willen ook deze voorlezers graag hartelijk danken voor hun bijdrage.

Rapport inleveren

Heeft u het rapport nog thuis? Graag ontvangen wij het rapport voor aankomende woensdag weer terug.

Hulp gezocht

De kleuters zijn op dinsdag 17 maart uitgenodigd voor de voorstelling Muis. Deze vindt plaats op de Meester Aafjesschool in Meteren en vangt aan om 9.00 uur. Natuurlijk willen wij graag op deze uitnodiging ingaan. Hiervoor zoeken wij ouders die de kleuters met de auto naar de voorstelling willen rijden. De ouders die rijden mogen bij de voorstelling blijven kijken.
Vanaf volgende week hangt er een inschrijflijst bij de kleuterlokalen voor ouders die willen en kunnen rijden.

Lezen

Groep 1/2 heeft de afgelopen weken de letters ij, h, g en f geleerd. Aankomende week leren zij de letter l. Er mogen weer spullen die beginnen met deze letter worden meegenomen voor de lettertafel.

Groep 3 heeft inmiddels alle letters geleerd en het letterfeest achter de rug. In deze nieuwsbrief vindt u wat foto’s van het letterfeest.
20200114_141328
20200114_132208
20200114_132235

Broeken mysterie

Na de gymles van woensdag 29 januari jl. zijn er in de jongenskleedkamer vermoedelijk wat broeken met de verkeerde eigenaar naar huis gegaan. Inmiddels is één broek weer terug bij de rechtmatige eigenaar. We hebben nog één broek op school liggen (zie foto) waarvan we niet weten van wie deze is. Ook mist één leerling nog zijn broek. Wilt u thuis eens in de kast kijken of er misschien een onbekende broek ligt.

20200204_153202

Unit 4/5/6

Cito week

In de week van 27 t/m 31 januari jl. hadden wij de Cito week. De kinderen hebben heel hard gewerkt en wij zijn trots op ze! De aankomende week zullen de kinderen die een Cito hebben gemist, wegens ziekte, deze inhalen.

Automatiseren rekenen

Het automatiseren van rekenen is al meerdere keren voorbij gekomen in de nieuwsbrief. Op school hangen in iedere klas grafieken van het groepsgemiddelde per categorie (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen). Groep 5 en 6 scoort op dit moment in alle categorieën boven hun streefdoel. Hoera! Dit is natuurlijk het groepsgemiddelde, dus het kan zijn dat sommige kinderen nog wel ergens moeite mee hebben.
Onderstaand een aantal websites waarop de kinderen thuis kunnen oefenen.

Rapport inleveren

Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben liggen, ontvangen wij dit graag weer op school. Wilt u er aan denken om het mee te geven?

Boekbespreking + Spreekbeurt

De kinderen van groep 4 zijn begonnen met de boekbesprekingen. De eerste kinderen zijn geweest en wat hebben ze het goed gedaan! Wij krijgen helemaal zin om de boeken te gaan lezen. We zijn erg benieuwd naar de volgende boeken.
Groep 5 en 6 beginnen deze periode aan hun spreekbeurt over een dier (groep 5) of land (groep 6).

Moodboard groep 6

De kinderen van groep 6 zijn de afgelopen weken bij juf Kristin druk bezig geweest om een moodboard te maken. 9 Februari worden de moodboards aan elkaar gepresenteerd.

Toetsdata

groep 4:
18-02-20 woordendictee
10-03-20 zinnendictee
13-02-20 taaltoets

groep 5:
17-02-20 woordendictee
10-03-20 zinnendictee
13-02-20 taaltoets

groep 6:
17-02-20 woordendictee
10-03-20 zinnendictee
13-02-20 taaltoets
12-02-20 topotoets

Unit 7/8

Wetenschap en Techniekles (W&T)

Op donderdag 23 januari jl. hebben de leerlingen een workshop gevolgd over het oog. Hoe is het oog opgebouwd? Wat ziet je oog? Zie je alles om je heen? Wat doet een pupil? Waarom zien sommige dieren beter in het donker? Dit waren vragen die uitgelegd werden in een mooie en duidelijk presentatie. Iedereen was erg betrokken bij de les en wilde van alles te weten komen. Het was een leerzame workshop.

Leren van toetsen

Vóór toetsen worden leerbladen meegegeven om bijvoorbeeld spellingcategorieën te leren. Het gebeurt regelmatig dat leerlingen aangeven dat ze niet of nauwelijks hebben geleerd en een onvoldoende halen bij de toets. Dat is jammer en wellicht onnodig. Misschien kunt u, als ouder, helpen met het plannen van het leerwerk. Dat voorkomt zeker niet alle mindere resultaten, maar voor enkele leerlingen kan het nét dat beetje meer opleveren.

Toetsdata

Groep 8:
Zoals eerder gecommuniceerd hebben we tot januari de toetsdata van groep 8 in de nieuwsbrief opgenomen. Mocht u willen weten op welke data er toetsen zijn, dan kunt u het, als het goed is, in de agenda van uw zoon of dochter vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan staat het ook in het lokaal van groep 8 op het whiteboard.

Groep 7:
Vrijdag 7 februari: Rekenen blok 5
Donderdag 13 februari: Topo tussentoets C
Maandag 17 februari: Blink Natuur en Techniek Thema 4
Maandag 9 maart: Dictee categoriewoorden Thema 5
Maandag 9 maart: Dictee werkwoordenThema 5
Donderdag 12 maart: Taaltoets Thema 5
Fluvium_logo_wit