Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand en de afgelopen periode een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!
cake48

MR

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad

Verslag MR vergadering 10 december 2020
In deze vergadering zijn de volgende punten aan de orde geweest:
Verschuiving personeel:
Er heeft een verschuiving van personeel plaatsgevonden. Neelke Stel is naar de bovenbouw unit gegaan en Carine Boer Rookhuizen is naar de onderbouw unit gegaan.
De Nieuwbouw:
Er zijn gesprekken gaande tussen de projectleider van de gemeente, de directie van de school en de bovenschools bestuurder over de wijze van inrichting van het IKC en het daaruit vloeiende programma van eisen voor de nieuwbouw.
Verkiezingscommissie:
Er is een verkiezingscommissie samengesteld, de commissie bestaat uit: Marc Teurlings en Kimberly van Doorenmalen.
Traktaties:
Er is gesproken over de traktaties die kinderen uitdelen voor hun verjaardag. Deze traktaties moeten corona-proof zijn en worden meegegeven naar huis.
Continurooster:
Er is verslag gedaan van de vorderingen van de werkgroep continurooster. Op 12 januari 2021 zal er een MR-vergadering worden gehouden met als enige onderwerp het continu- rooster.

Oproep nieuw MR lid
Anton Franken heeft aangegeven dat hij met ingang van het nieuwe schooljaar zal stoppen als MR-lid. Dit betekent dat er een nieuw oudergeleding lid in de MR plaats zal moeten nemen.
De medezeggenschapsraad heeft verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Wilt u invloed uitoefenen op het schoolbeleid? Stel u dan beschikbaar als MR lid. Dit kan bij de verkiezingscommissie, te weten: Marc Teurlings of Kimberly van Doorenmalen.

Verslag MR vergadering 2 februari 2021
In de vergadering is gesproken over:
De personele bezetting in groep 7/ 8. Hoe ouders, leerkrachten en leerlingen de online lessen ervaren. De ervaring is bij iedere doelgroep wisselend. De vorderingen van de werkgroep continu rooster. Op 9 februari zal de MR zich buigen over de door de werkgroep continurooster ontwikkelde enquête.

Op 25 maart is de volgende reguliere MR vergadering.

Enquête Continurooster
De werkgroep continurooster en de MR zijn bijna zover dat zij de enquête met betrekking tot het continurooster uit kunnen zetten. Na de voorjaarsvakantie kunt u deze enquête verwachten. De werkgroep en de MR verzoeken u allen dringend deze enquête in te vullen zodat de MR een gedegen advies kan geven inzake het al of niet invoeren van een continurooster.

OV

Nieuws vanuit de oudervereniging

Net als voor alle ouders, is het voor de OV ook een rare tijd. Gelukkig hebben we net voor de lockdown, nog een aangepast Sinterklaasfeest en op de valreep nog een kerst-goodiebag kunnen meegeven aan de kinderen. Hoe 2021 er verder uit gaat zien, is nog onbekend. We zijn blij met het nieuws dat de Koningsspelen door kunnen gaan. Hoe dit er precies uit gaat zien weten we nog niet, maar we gaan er voor de kinderen een leuke dag van maken. Mocht je een keer bij één van onze vergaderingen willen aansluiten of je diensten als hulpouder aan willen bieden, mail ons dan: ouderverenigingfusieschool@stichtingfluvium.nl

Algemeen

De school is weer open!

De school is weer open, bedekt onder een laagje sneeuw. De leerlingen kunnen sinds dinsdag weer naar school en dit levert bij iedereen persoonlijke gevoelens op. Zo leeft er natuurlijk blijdschap en enthousiasme, maar misschien ook wel spanning en onzekerheid. Die onzekerheid proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door tijdig en duidelijk te communiceren over de te nemen maatregelen en te volgen protocollen. We zijn als school daarbij ook afhankelijk van andere partijen. Dan word je soms geconfronteerd met een aangepast beleid op de zaterdag voordat de school opengaat. Op vrijdag denken we dan u volledig geïnformeerd te hebben en dan is er op zaterdag toch een aanpassing nodig; denk hierbij aan het snottebellen beleid. Daarnaast werd een groot deel van Nederland op zondag geplaagd met zulke barre weersomstandigheden, dat we genoodzaakt waren het opengaan van de schoolgebouwen een dagje op te schuiven. Gelukkig hebben we dinsdag (bijna) alle kinderen en teamleden weer op school mogen verwelkomen. Sommige leerlingen kwamen wel met een heel bijzonder voertuig naar school :)

Ziekteverzuim en vervanging

Ondanks het ziekteverzuim lukt het ons ook deze week weer de lessen rond te krijgen. Vorige keer hebben de vervangers zich aan u voorgesteld en heb ik juf Marianne bedankt voor haar invalwerk. Met name het stukje van Marianne behoeft echter nog wat nuancering. Vandaar dat Marianne graag zelf eventjes van de gelegenheid gebruik wil maken in deze nieuwsbrief.

Beste ouders,
Graag wilde ik nog even een aanvulling geven op het bericht in de vorige nieuwsbrief. Hierin stond geschreven dat het mijn wens was om te stoppen, maar ik wil dit bericht graag nog wat meer nuanceren. Ik heb de school aangegeven te willen stoppen per 10 januari en daarna op invalbasis wilde verdergaan.
Dit in verband met het beschikbaar willen zijn voor de reiswereld wanneer deze open gaat en de zorgtaken die ik in mijn privéleven op mij genomen heb tijdens Corona. Ik heb ook aangegeven aan school dat wanneer zij wel iemand konden vastleggen voor een langere periode dat dit de continuïteit van het onderwijs zal bevorderen. Ik heb de afgelopen 4,5 maand met ongelooflijk veel plezier lesgegeven en groep 7 en 8 in mijn hart gesloten. Mocht het nodig zijn de komende tijd, dan kom ik met veel zin en plezier nog terug op school om een dagje in te vallen.
Met vriendelijke groet,
Marianne

Een nieuwe collega!

We zijn heel blij dat na de voorjaarsvakantie, op maandag 1 maart, onze nieuwe collega Karin Baars ons team komt versterken in de bovenbouw.
Zij gaat op maandag, dinsdag en woensdag voor vast werken in groep 7 en 8.
Daarnaast komt ze vrijdags een dag extra werken ter vervanging van Hellen.
Welkom Karin!

Dag allemaal!
Mijn naam is Karin Baars, 36 jaar, gelukkig getrouwd en moeder van drie kinderen. Na de voorjaarsvakantie kom ik het team van Op ‘t Hof - De Malsenburg graag versterken. Vier dagen per week zal ik te vinden zijn in de unit 7-8. Voordat ik deze nieuwe uitdaging aan ben gegaan, heb ik 14 jaar als groepsleerkracht bovenbouw en taal- leesspecialist gewerkt op een andere school binnen Stichting Fluvium.
Mijn gezin en werk zijn mijn voornaamste hobby’s, daarnaast vind ik het fijn om andere mensen blij te maken door vrijwilligerswerk te doen en lekker te koken. Ik zie er echt naar uit om alle kinderen en ouders binnenkort te leren kennen. Vragen? Stel ze gerust: k.baars@opthoftricht.nl
Tot snel!
IMG_0510

Toetsen Cito Leerlingvolgsysteem - midden meting

Wegens de lockdown en het afstandsonderwijs is in week 3 en 4 de toetsweek van het Cito Leerlingvolgsysteem niet doorgegaan. Vanuit Cito hebben scholen informatie ontvangen over hoe het best omgegaan kan worden met deze afnames. Het advies is de toetsen pas af te nemen, als leerlingen weer minimaal 2 weken op school zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen om in week 11 en 12 (15 maart tot en met 26 maart) de toetsen alsnog af te nemen bij de leerlingen. We vinden het heel belangrijk om na deze 2e lockdown inzicht te krijgen waar onze leerlingen staan. Daarom gebruiken wij de toetsen van de midden meting als één van onze informatiebronnen om leerlingen verder te helpen. Ook de leerlingen van groep 8 zullen alsnog de M8-toetsen maken, ondanks dat de eind advisering én de inschrijving voor het VO al gedaan zijn.

Het eerste rapport wordt op 4 maart aan de leerlingen meegegeven. Dit betekent dat de resultaten van de midden toetsen niet op het rapport komen te staan. Uiteraard zullen alle gegevens later met u en uw kind(eren) gedeeld worden.
Voor de 2e keer is het een heel bijzondere periode geweest voor leerlingen en ondanks dat er van de afgelopen 2 maanden geen toetsresultaten bekend zijn én leerlingen op afstand onderwijs hebben gevolgd, willen we wel recht doen aan deze periode. Leerlingen hebben namelijk ook een grote weerbaarheid en flexibiliteit laten zien, maar ook andere (digitale) vaardigheden ontwikkeld die noemenswaardig zijn. Daarom zal iedere leerling, naast het rapport, een persoonlijk schrijven meekrijgen n.a.v. de afgelopen periode.

EDI (Expliciete Directe Instructie)

Vorige week woensdag hebben wij (het team van Op 't Hof-De Malsenburg) een scholingsmiddag gehad over het 'Expliciete Directe Instructiemodel (EDI)'. Dit was de tweede scholingsdag van de training waar wij dit schooljaar mee begonnen zijn.
Vanuit het EDI-model zet je binnen de les verschillende technieken in om alle leerlingen actief mee te laten doen en de intrinsieke motivatie te verhogen. EDI helpt leerlingen stapsgewijs de leerstof eigen te laten maken. Enkele technieken die gebruikt worden in een EDI-les zijn;
- Gebruik van wisbordjes, de leerkracht stelt een vraag en alle leerlingen schrijven het antwoord op hun wisbordje. Als er wordt afgeteld ('3, 2, 1.. en ik kijk meteen') houden alle leerlingen het wisbordje omhoog, zodat de leerkracht dit kan controleren.
- Het gebruik van beurtstokjes. Elke klas heeft een bakje met beurtstokjes. Op elk stokje staat de naam van een leerling. Wanneer de leerkracht een vraag stelt, denken eerst alle leerlingen zelf na over het antwoord. Door middel van een beurtstokje wordt willekeurig een leerling gekozen. Elke leerling kan hierdoor de beurt krijgen, dus niet alleen degene die hun vinger opsteken, wat ook het actief denken stimuleert.
- Duidelijk benoemen van het lesdoel. Het doel van de les wordt gedeeld en zichtbaar gemaakt voor de leerlingen. Zo weten de leerlingen wat zij aan het einde van de les moeten kunnen. Tijdens de les wordt regelmatig teruggekeken op het lesdoel.

Naast deze technieken bestaat een EDI-les uit bepaalde fasen. Deze fasen zijn; Ik, Wij, Jullie, Jij. Eerst doet de leerkracht het voor (ik), hierna doet de leerkracht het samen met de leerlingen (wij), daarna doen de leerlingen het samen in kleine groepjes (jullie) en uiteindelijk doet de leerling het zelf (jij).

Wij zijn nog druk bezig om door middel van verschillende scholingsmomenten deze methode eigen te maken. De aankomende tijd zullen wij steeds vaker lessen op de EDI-methode gaan verzorgen.

Nieuws vanuit het Lighthouseteam-The Leader in Me

Zoals u wellicht nog weet werken wij op school met The Leader in Me. Dit schooljaar zijn we weer fris gestart en hebben de kinderen kennis gemaakt met de eerste zes gewoonten van Covey. Hieronder ziet u een toelichting van de eerste zes gewoonten.

GEWOONTE 1 - Wees proactief
Ik ben een verantwoordelijk mens. Ik neem initiatief. Ik bepaal mijn eigen
bezigheden, stemming en houding. Ik geef anderen niet de schuld van wat ik
zelf fout heb gedaan. Zelfs wanneer niemand op me let en zonder dat het me
gevraagd hoeft te worden, doe ik alles zo goed mogelijk.
GEWOONTE 2 - Begin met het einddoel voor ogen
Ik plan vooruit en stel doelen. Ik doe zinvolle dingen en ik maak verschil.
Ik ben een belangrijk onderdeel van mijn groep en draag bij aan de visie
en missie van de school.
GEWOONTE 3 - Belangrijke zaken eerst
Ik besteed mijn tijd aan wat het belangrijkste is om te doen. Dit betekent dat ik
nee zeg tegen dingen waarvan ik weet dat ik ze niet zou moeten doen.
Ik weet wat belangrijk is, maak een actielijst en volg mijn plan.
GEWOONTE 4 - Denk win-win
Ik ga voor de dingen die ik wil, maar niet ten koste van de ander. Dit betekent
dat ik mijn eigen belang niet opgeef, maar ook rekening houd met de wensen
van de ander. Wanneer een conflict ontstaat zoek ik naar een win-win oplossing.
GEWOONTE 5 - Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Ik luister naar de mening van de ander en houd rekening met haar of zijn
gevoelens. Ik probeer de dingen door haar of zijn bril te bekijken (dat noemen we
‘standpunt’). Ik luister naar andere mensen zonder hen in de rede te vallen.
Ik luister met mijn oren, mijn ogen en met mijn hart. Ik geef mijn eigen mening
vol zelfvertrouwen.
GEWOONTE 6 -Creëer Synergie
Ik waardeer de sterke kanten van andere mensen en leer van hen. Ik kan goed met
anderen opschieten, zelfs met mensen die anders zijn dan ik. Ik functioneer
goed in een groep. Ik verdiep me in de opvattingen van andere mensen omdat
ik weet dat we door samen te werken tot betere oplossingen komen dan wanneer
ieder van ons apart iets bedenkt. Ik ga op zoek naar het beste voor ons samen.

Juf Kristin heeft bij alle zes de gewoonten een liedje gemaakt. Misschien kennen de kinderen het liedje nog en kunnen zij het thuis eens zingen.

Doordat we online les zijn gaan geven vanaf december zijn we noodgedwongen gestopt bij de zesde gewoonte. Gelukkig mogen we weer naar school en kunnen we The Leader in Me weer gaan oppakken en de zevende, tevens laatste, gewoonte aanbieden aan de kinderen.

Tijdens de a.s. studieweek volgen wij als team weer een The Leader in Me scholing.

Schoolfolio

We hebben weer een aantal leuke werkjes op Schoolfolio gezet. Kijkt u thuis eens samen met uw zoon of dochter naar de gemaakte werkjes. Ze zijn er erg trots op! De kinderen mogen thuis ook hun eigen Schoolfolio pagina opleuken door een eigen achtergrond, foto en kleur te kiezen. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn dan kunt u juf Michelle een mailtje sturen: m.kooyman@opthoftricht.nl

Schoolfruit

Het schoolfruit is vandaag weer geleverd, we hebben appels, peren en sinaasappels ontvangen. De sinaasappels geven we aan de kinderen mee naar huis en de rest eten we vandaag en morgen op school.

Stage juf Kimberly

Graag wil ik u informeren over het volgende: vanaf 1 februari tot 25 juni loop ik als wo-student stage en zal ik mijn afstudeeronderzoek uitvoeren op school. Dit doe ik naast mijn werkzaamheden als leerkracht. Sinds vorig schooljaar volg ik de masteropleiding Youth, Education & Society aan Universiteit Utrecht. Deze master richt zich op het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken rond kinderen en jongeren en het daarbij bijdragen aan de totstandkoming van nieuw beleid. Met als doel hun positie, welzijn en ontwikkeling te verbeteren. Juf Kim zal mij tijdens de stageperiode begeleiden. Ik heb erg veel zin om de kennis die ik heb opgedaan toe te passen in de praktijk!

Leerlingenraad

In november en december hebben de leerlingen van de Leerlingenraad met elkaar vergaderd, het volgende stukje is daaruit voorgekomen:
Vergadering november 2020
De eerste vergadering van de Leerlingenraad heeft plaatsgevonden.
De Leerlingenraad gaat proberen de school dit jaar weer een stukje te verbeteren. Wij hebben de taken met elkaar verdeeld. Kayleigh is de voorzitter en zal de vergadering voortaan leiden. Danée is de vice voorzitter; zij neemt de taken over als de echte voorzitter ziek is. Sadaf is de notulist en zij typt alles wat wij zeggen of waar wij het mee eens/oneens zijn. Silas, Rosanna, Rosa, Willemijn en Lisa zitten ook in de Leerlingenraad. Na de vergadering zal er altijd een terugkoppeling worden gegeven in alle groepen.
Vergadering december 2020
In december 2020 hebben we de tweede vergadering met de Leerlingenraad gehad. Hierbij willen we delen wat we toen besproken hebben. Tijdens deze vergadering zijn juf Margreet en juf Kristin aangesloten. Wij hebben in deze vergadering gesproken over de volgende onderwerpen:
  • Juf Kristin is de anti-pestcoördinator op school en dat weten nog niet alle leerlingen en ouders. We hebben gesproken over hoe iedereen deze informatie wel kan krijgen.
  • Juf Kim is de vertrouwenspersoon op onze school.
We hebben als idee dat juf Kim en juf Kristin binnenkort een keer de klassen rond gaan om hierover te vertellen.
De ideeënbus
We hebben ook de ideeënbus geleegd en daarin zaten heel veel ideeën. We hebben met elkaar de taken verdeeld, wie wat gaat uitzoeken. Zodra de school weer open is, gaat de Leerlingenraad de groepen in om over de ideeën te praten. Niet alle ideeën kunnen altijd uitgevoerd worden.

Toen kwam de lockdown, maar ook tijdens de lockdown hebben we niet stil gezeten, want we hebben we nog een online vergadering met elkaar gehad. In de volgende nieuwsbrief horen jullie meer van ons.

Unit 1/2/3

Nieuws uit unit 1/2/3

Nieuwe leerlingen
Er zijn nieuwe leerlingen in onze unit: Thijs, Diaz, Milan, Rodger en Jordy, zij starten in groep 1. Wij wensen hen veel plezier op school.

Thema
We werken aan het thema winter. Tijdens de online lessen hebben we een winter woordweb gemaakt, maar ook leuke knutselwerkjes zoals een vogelhuisje en een sneeuwpop. De kinderen vonden dit erg leuk om te doen.
a923b74e-e18f-4c42-b517-703ed4373fd6_medium
20210203_110237
4d8d74b7-5034-44e4-9bb6-d82195753ce1_medium
IMG-20210203-WA0000
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met een nieuw thema; voorjaar/Pasen. In dit thema komen alle facetten van het voorjaar aan de orde. Er komen weer blaadjes aan de bomen, er gaan weer bloemen bloeien en er komen weer jonge dieren. Pasen valt in het voorjaar daarom besteden we ook hier aandacht aan.

Lezen
Groep 1/2 heeft de afgelopen weken de letters u, z, h, g en f geleerd. Aankomende week leren zij de letter l. Na de voorjaarsvakantie wordt de letter w aangeboden. Er mogen weer spulletjes meegenomen worden voor op de lettertafel.

In groep 3 zijn alle letters geleerd. Dit is natuurlijk een feestje waard, daarom heeft groep 3 vrijdagmiddag 5 maart een letterfeestje. De kinderen van groep 3 mogen dan feestelijk gekleed of verkleed naar school komen. De kinderen die overblijven kunnen zich in de lunchpauze omkleden.

In kern 8 leren de kinderen de volgende woordtypen:
Woorden die beginnen en eindigen op twee medeklinkers zoals: krans, sterk
Woorden die eindigen op -d of -b zoals: goud, web
Woorden die eindigen op -nk zoals: bank, pink
Woorden die eindigen op -ch(t) zoals: lach, bocht
Woorden die beginnen met schr zoals: schram, schrijf
Verkleinwoorden zoals: muisje, boompje, stoeltje
Woorden die eindigen op -a, -o of -u zoals: sla, vlo, nu

Rekenen
Groep 1/2 leerde tijdens de online lessen 1 meer en 1 minder van hoeveelheden. Dit deden we met onze vingers en de getalkaarten. Pop Tom deed ook mee, hij deed dit met snoepjes. We leerden ook eenvoudige beelddiagrammen maken en aflezen. Dit deden we met sokken en wat ze hadden gegeten.

Groep 3 leert in blok 8:
Aftrekken over de 10, zoals 12-3
Routes tekenen en beschrijven, lengte van routes bepalen (uit hoeveel blokjes/stapjes bestaat de route), richtingaanwijzingen volgen en hierbij komen de begrippen links, rechts, boven, beneden, rechtdoor en achteruit aan de orde.
Optellen over de 10, zoals 6+7

Rapport inleveren
Heeft u het rapport nog thuis? Graag ontvangen wij dit binnenkort weer terug.

Unit 4/5/6

Nieuws uit unit 4/5/6

Weer terug op school
Wat fijn om weer op school te zijn en alle kinderen terug in de klas te zien. Het is helemaal super dat we dit kunnen combineren met sneeuwpret op het schoolplein. We hebben er alweer een paar gezellig dagen op zitten!
5e05f7fe-3855-4d8c-8cba-08dc430534ae
a4b9e3c5-4018-4527-9423-98dd6aba0119
e2ff2751-2063-4481-bc29-b7e6586ab310
WiA (Werken in Ateliers)
De leerlingen hebben veel plezier beleefd aan de eerste les handvaardigheid na het online lesgeven. Met de sneeuw van buiten hebben ze binnen gewerkt aan een winter-opdracht. Groep 6 heeft een winterwonderland gemaakt door een tekening te graveren in witte verf. Groep 5 heeft geleerd hoe ze een realistische sneeuwpop kunnen schilderen door schaduw aan te brengen. Groep 4 heeft een sneeuwpop van zelfgemaakte klei gemaakt. Vooral het geklieder om de klei zelf te maken was een groot succes. Als de kinderen thuis hun klei willen afbakken, kan dat op 100 graden. Het zal ongeveer 1 tot 2 uur in de oven moeten. Dit hangt vooral van de dikte van het werk af.
e247430e-e67f-41f2-b406-71ee95825bad
f2b08d87-d97b-462b-a879-bee3dbedda0f
da50de57-fcfc-4ae2-86cd-243b3f9eda28
Spreekbeurt/boekenkring
Het heeft een tijdje stilgelegen, maar de spreekbeurten en boekenkringen gaan weer door. Deze week heeft groep 4 veel geleerd over slangen en konden ze een echt slangenvel bewonderen. Na de vakantie gaan groep 5 en 6 starten met de spreekbeurten. Groep 4 gaat dan juist beginnen met de boekenkring.

Toetsen
Na de voorjaarsvakantie staan er weer methodetoetsen op het programma. We zullen de data hiervan zo snel mogelijk per mail aan u doorgeven.

Unit 7/8

Nieuws uit unit 7/8

Weer terug op school
De eerste dagen op school zitten er weer op. Wat heerlijk om iedereen weer in de klas te zien zitten. We willen alle ouders bedanken voor het samenwerken. We zijn ons ervan bewust dat dit best wat van jullie heeft gevraagd. Toch denken we dat we er met z’n allen het beste van hebben gemaakt. Een groot compliment voor de kinderen, want zij hebben, ondanks de afleiding die thuis toch net iets makkelijker te vinden is, zich ontzettend goed ingezet.

Eind-adviesgesprekken groep 8
De eind-adviesgesprekken voor groep 8 zijn gepland. Mocht u de mail met datum en tijd niet hebben ontvangen dan horen wij het graag.

Spreekbeurten
De leerlingen die de afgelopen periode eigenlijk hun spreekbeurt hadden moeten houden, hebben inmiddels een andere datum gekregen. Voor de overige leerlingen blijven de geplande data staan.

Werkstukken groep 7
Als het goed is zijn de leerlingen van groep 7 inmiddels begonnen met hun werkstuk. Zij hebben het document waarin gewerkt moet worden al enige tijd geleden ontvangen. Tijdens de lockdown zijn zij hier nogmaals op gewezen. De eerste inleverdatum voor het werkstuk is 23 maart a.s.

Toetsen
Na de voorjaarsvakantie staan er weer methodetoetsen op het programma. We zullen de data hiervan zo snel mogelijk per mail aan u doorgeven.

Nieuwsbrieven vanuit het Voortgezet Onderwijs
Hieronder vindt u de linkjes naar de nieuwsbrieven van Lek en Linge, vestiging Culemborg en vestiging Lingeborgh.
Nieuwsbrief Lingeborgh:
https://bucket.mlcdn.com/a/1859/1859478/images/9fbb343f7bb132519420944f1c54cbff1fcbd6a4.jpeg
Nieuwsbrief Lek en Linge Culemborg:
https://bucket.mlcdn.com/a/1859/1859478/images/66a8d4e5dc8dcf7f7be3e5f169a887179461b1a5.jpeg
Fluvium_logo_wit