Header_nieuwsbrief_Fusieschool_2
Header_nieuwsbrief_foto_Fusieschool

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.

Jarigen

Gefeliciteerd!

Wij wensen alle jarigen van deze maand een fijne verjaardag. Gefeliciteerd!!
cake48

MR

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad

De MR heeft op 30 maart jl. vergaderd. De volgende punten zijn aan de orde geweest;
-Helaas hebben nog niet genoeg ouders de enquête m.b.t. het continurooster ingevuld, hierdoor kan de MR nog geen onderbouwd advies aan de directie geven.
-We merken dat veel leerlingen ongezonde extra’s meenemen voor bij de lunch, wij zijn een gezonde school en willen dit ook uitdragen. De coördinator gezonde school zal hier in deze nieuwsbrief aandacht voor vragen.
-Twee kandidaten hebben zich gemeld voor de functie van MR lid, er is echter één plaats vacant dus er zal een verkiezing worden gehouden.
-De stand van zaken met betrekking tot The Leader in Me en Expliciete Directe Instructie (EDI) is besproken, en staan in deze nieuwsbrief verder uitgelegd.

Gezonde lunch
Graag willen wij onder uw aandacht brengen dat wij zien dat er voor de lunch (als 'extraatje') snoep en/of koek meegegeven wordt aan de leerlingen. Als gezonde school staan wij voor een lekkere én gezonde lunch, want gezond eten is goed voor een ieder! Hier hebben we u als ouders/verzorgers, de leerlingen en het team, bij nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat gezond eten op onze school de normaalste zaak van de wereld wordt. Wij zijn als school dan ook geen voorstander van snoep en/of koek eten tijdens de lunch en zullen deze terug laten doen in de tas. Dit kan dan thuis eventueel worden opgegeten. Via het Voedingscentrum wordt er advies gegeven over wat wordt verstaan onder een lekkere en gezonde lunch. Meer informatie hierover kunt u hier vinden. Wij hopen op uw medewerking!

OV

Nieuws vanuit de oudervereniging

Goed nieuws: de schooltenues zijn nu echt helemaal af, bedrukt met onze fantastische sponsors: Kader IT Management BV, ATKB, Trajectum MKB, Advies BV, Eldee, Van Doorn, Autobedrijf Jan van Mourik & Zn en Druk Idee. Nogmaals heel erg bedankt!
Inmiddels is het alweer april en komen de Koningsspelen eraan. De OV gaat samen met school kijken wat we allemaal kunnen doen binnen de regels van COVID. Laten we proberen er een leuke dag van te maken voor de kinderen.
De OV heeft voor de kinderen en ouders een kleine (Paas)attentie verzorgd als hart onder de riem. Deze periode vraagt veel ons allemaal, houd vol, we zijn er bijna!
Mocht je een keer bij één van onze vergaderingen willen aansluiten of je diensten als hulpouder aan willen bieden of een leuk idee voorstellen, mail ons dan op: ouderverenigingfusieschool@stichtingfluvium.nl

Algemeen

Proeftuin Zorgadviesteam (ZAT)

Zoals u wellicht weet werken we als school met verschillende externen samen rondom de leerlingenzorg. Om de samenwerking m.b.t. de leerlingenzorg te versterken, willen wij (de schoolconsulent, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, de jeugdverpleegkundige en IB) dit schooljaar starten met een ´proeftuin´. Dit proeftuintje omvat het Zorgadviesteam. Het Zorgadviesteam (ZAT) is een multidisciplinair netwerk van ketenpartners dat zich bezighoudt met de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de school. In het ZAT kan de hulpvraag samen met ketenpartners worden geanalyseerd en wordt er een afgestemd plan van aanpak opgesteld. Voordat een leerling besproken wordt binnen een ZAT, worden ouders hierin meegenomen én moeten zij toestemming geven voor een bespreking binnen het ZAT. Hieronder stellen de verschillende ketenpartners zich aan u voor. Mocht u meer informatie over het ZAT willen hebben of heeft u een andere vraag over de leerlingenzorg, dan kunt u contact opnemen met Kim (k.vandooijeweert@opthoftricht.nl).

Schoolconsulent BePo

In verband met mijn betrokkenheid bij fusieschool Op ’t Hof/ De Malsenburg, wil ik mij graag aan u voorstellen.

Ik ben Tineke Feenstra. Ik ben werkzaam als schoolconsulent van het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (BePO). Het is mijn taak om met de intern begeleider en leerkrachten, mee te denken over leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, leer- en gedragsproblematiek, leerkrachtgedrag en het pedagogisch klimaat. In samenwerking met de school, wordt tevens de verbinding gezocht met hulpverlenende instanties. Al 5,5 jaar, loop ik, met veel plezier, met regelmaat, bij Op’t Hof-De Malsenburg binnen om, samen met het enthousiaste en bevlogen team, zorg te dragen voor de best mogelijke ontwikkelingskansen van ieder kind.

Schoolmaatschappelijk werk

Ik ben Lucienne Spaan en ik ben als schoolmaatschappelijk werker vanuit Team Sociaal gemeente West Betuwe, verbonden aan deze school.

Wat doet een schoolmaatschappelijk werker nu precies?
Soms heb je als ouder zorgen over je kind of loopt het thuis niet lekker, bijvoorbeeld omdat de opvoeding van je kind veel van je vraagt. Soms is je kind stil en verdrietig of juist heel erg snel boos en weet je niet goed wat er aan de hand is. Soms heb je als gezin te maken met (meerdere) problemen en heeft je kind hier last van, al doe je nog zo goed je best als ouder. Ook kan de leerkracht signaleren dat een kind zich opvallend gedraagt, geen gelukkige indruk maakt of zijn er zorgen over de ontwikkeling van het kind. De leerkracht zal dit altijd eerst met u bespreken en samen kan besloten worden om schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. De schoolmaatschappelijk werker kan vervolgens onderzoeken wat er speelt en meedenken welke ondersteuning een kind of een gezin goed kan gebruiken. Dit gebeurt door middel van gesprekken met u als ouder, de leerkracht en/of de intern begeleider en als het kind oud genoeg is, ook met het kind. Samen proberen we een vorm van ondersteuning te vinden waarvan we inschatten dat dat uw kind of jullie gezin verder kan helpen. Het doel is altijd dat het kind weer beter in zijn of haar vel komt te zitten en zich daardoor zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Mocht u gebruik willen maken van het schoolmaatschappelijk werk dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij de intern begeleider van de school. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Jeugdgezondheidszorg/GGD Gelderland-Zuid

De Jeugdgezondheidszorg volgt alle kinderen in hun groei en ontwikkeling. Naast aandacht voor de lichamelijke groei en ontwikkeling is er ook veel aandacht voor de psychische en sociale ontwikkeling. In de basisschoolperiode krijgt een kind twee keer een uitnodiging voor een algemeen gezondheidsonderzoek; één als het kind 5/6 jaar is en één als het kind 10/11 jaar is. De onderzoeken worden uitgevoerd door een doktersassistente.

Daarnaast vindt er een paar keer per jaar een spreekuur plaats op school. Dit spreekuur wordt om en om door een jeugdarts (Margriet Verstegen) en een jeugdverpleegkundige (Joyce van Maanen) verzorgd. Bij dit spreekuur worden kinderen opgeroepen op verzoek van het consultatiebureau (als er bij het laatste contact bijzonderheden waren), op verzoek van de leerkracht/intern begeleider, naar aanleiding van de resultaten van het gezondheidsonderzoek of op verzoek van de ouders zelf.

Als u vragen heeft over de groei of de ontwikkeling van uw kind is het altijd mogelijk om het spreekuur te bezoeken. U kunt denken aan vragen over voeding, zindelijkheid, slapen, lengte/gewicht, pesten/gepest worden, welbevinden, ogen, oren, opvoedvragen, gedrag, het bewegen, de houding etc. Hiervoor kan via de afdeling jeugdgezondheidszorg een afspraak worden gemaakt. Dit kan door het sturen van een mailtje naar jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl of door te bellen met de Frontoffice 088-1447111.
U kunt ook rechtstreeks met ons contact opnemen. Onze contactgegevens zijn:

Jeugdarts Margriet Verstegen:
mverstegen@ggdgelderlandzuid.nl
06-53296517 (ma-di-do-vrijdag tot 12.30 uur)

Jeugdverpleegkundige Joyce van Maanen:
Jvanmaanen@ggdgelderlandzuid.nl
06-53294753 (ma. tot 13.00 uur, di-vrij)

Zwangerschapsverlof juf Mandy

Op woensdag 17 maart was de laatste werkdag van juf Mandy. Ze is met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar nog een paar rustige en ontspannen weekjes voordat het kindje geboren wordt. Ze is heel blij met alle cadeautjes, bloemen en lieve tekeningen die ze gekregen heeft. Na de zwangerschap keert juf Mandy niet terug in haar oude functie. Uiteraard laten we u langs deze weg nog weten wanneer er beschuit met muisjes gegeten kan worden.

Visie- en doelenbord

Een tekenares heeft van het schoolplan (2020-2024) een tekening gemaakt. Deze tekening hangt in de teamkamer, net als het kompas van Fluvium en de talentenkaarten van de individuele teamleden. Juf Jiska heeft er een prachtig geheel van gemaakt. Met mooie teksten en tekeningen. Ook zijn de doelen, die we ons gesteld hebben om het onderwijs steeds weer te blijven verbeteren, visueel gemaakt.
IMG_3846

Nominatie innovatieve schoolleider

Vorig jaar, toen alles nog ‘normaal’ was, kreeg ik te horen dat ik door een collega directeur genomineerd was voor innovatieve schoolleider van het jaar. Dit is géén 1 aprilgrap :-)
Corona heeft toen roet in het eten gegooid waardoor de verkiezing vertraging heeft opgelopen. Het proces is herstart en ik heb vandaag gehoord dat ik in de top drie beland ben. Op 21 april vindt een online congres plaats, alwaar de deelnemende schoolleiders gaan stemmen. Word vervolgd!

Leerlingenraad

In maart hebben we een vergadering gehad. Naar aanleiding daarvan hebben juf Kristin en juf Kim een presentatie gehouden in groep 8, 6 en 5 over de anti-pestcoördinator en de vertrouwenspersoon. De presentatie zal nog gegeven worden in groep 7, 4 en 3.
We hebben ook weer de ideeënbus geleegd. Een paar voorbeelden van ideeën die er allemaal in zaten:
  • een dag naar school zonder stroom;
  • kluisjes voor de schoolspullen;
  • meer speelmaterialen buiten.
Tijdens de volgende vergadering gaan we bespreken wat we van deze ideeën vinden.

In de volgende nieuwsbrief geven we weer een update.

Groetjes van de Leerlingenraad

Binnenste Buiten

Zaterdag 27 maart jl. is de buitenexpositie Binnenste Buiten in Tricht geopend. Dertig borden met foto's van Trichtenaren met verhalen over hun ervaringen gedurende de beide lockdown periodes. Jong en oud komen aan het woord, zo ook acht leerlingen van onze basisschool. Uit groep 6 zijn dat Silas, Rickie, Rosanna en Aurélie, uit groep 7 Feline en Merle en uit groep 8 Indy, Maud en Maudy. Juf Margreet was één van de interviewers. Het is erg mooi geworden! De borden blijven tot 31 mei a.s. hangen. Nieuwsgierig geworden? Trek je wandelschoenen aan of pak je fiets... veel kijk- en leesplezier!

EDI (Expliciete Directe Instructie)

Zoals in de nieuwsbrief van februari is beschreven zijn wij op school bezig met een scholing Expliciete Directe Instructie (EDI). Vanuit het EDI-model zet je binnen de les verschillende technieken in om alle leerlingen actief mee te laten doen en de intrinsieke motivatie te verhogen. EDI helpt leerlingen stapsgewijs de leerstof eigen te maken.
We hebben nu op school een begin gemaakt met deze scholing, door middel van twee scholingsmomenten. Het EDI-model passen wij dit jaar met name toe binnen de rekenlessen. Deze week hebben er op school les-observaties plaatsgevonden door onze trainster Marjan van der Maas, zij heeft bij iedereen die voor de klas staat een rekenles (of verlengde instructie) geobserveerd. Door middel van deze observaties leren wij steeds beter de EDI-technieken op een juiste manier toe te passen en hier schoolbreed één lijn in te trekken.

The Leader in Me

Alle gewoonten van The Leader in Me zijn inmiddels aangeboden. Op dit moment worden alle gewoonten nog een keer herhaald en worden hier activiteiten aan gekoppeld.

In de klassen is er een begin gemaakt met het werken met leiderschapsborden. Elke leerling is ergens de leider van; leider van de zonneschermen, leider van de kasten, leider van de prullenbakken, etc. De leerling moet voor zijn eigen taak “zorgen”, dit kan ook betekenen dat zij andere leerlingen aanspreken als ze bijvoorbeeld zien dat de kast niet netjes wordt opgeruimd.
Daarnaast zijn de leerlingen begonnen met het maken van een groepsmissie-statuut. Hierin beschrijven zij hoe ze als groep willen zijn. Niet alleen de leerlingen, maar ook de teamleden maken een missie-statuut, de teamleden beschrijven hierin wat voor leerkracht zij willen zijn en hoe zij later door de leerlingen herinnerd willen worden.

Vrijdag 2 april zijn alle leerlingen vrij!

Unit 1/2/3

Nieuws uit de onderbouw

kuikens (2)
eitje bakken groep 1-2 (2)
eitje eten
Thema
De kleuters hebben de afgelopen periode gewerkt aan het thema voorjaar en Pasen. Er stond tijdens dit thema een broedmachine bij ons in de klas, dit vonden de kinderen reuze interessant. De kuikentjes hebben we ook kunnen bewonderen. De kuikentjes gaan naar familie Van Kranenburg en wij bedanken de familie Van Kranenburg voor het regelen van een broedmachine in de klas, de kinderen en de leerkrachten hebben ervan genoten. Ook hebben wij eieren gekookt en gebakken en natuurlijk geproefd. We hebben gekeken hoe de binnenkant van een ei eruit ziet.

Lezen groep 1-2
De kinderen hebben de afgelopen weken de letters a, u en j geleerd. De komende weken leren zij de letters aa, ee en uu. Er mogen weer spulletjes meegenomen worden voor op de lettertafel.

Lezen groep 3
We zijn bezig met kern 9 en de kinderen leren de volgende woordtypen;
Samengestelde woorden met twee lettergrepen zoals: zwemles, hijskraan
Woorden met 3 medeklinkers vooraan of achteraan zoals: strik, markt
Woorden die eindigen op -aai, -ooi, -oei zoals: haai, kooi, foei
Woorden die eindigen op -e zoals: korte, lieve, Lieke
Woorden die beginnen op -en, -er of -el zoals: bloemen, tijger, mantel
Woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers zoals: takken, knippen
Woorden met het voorvoegsel ge-, be-, ver- zoals: betaal, gezien, vertel

Rekenen groep 1-2
De rekenlessen zullen gaan over verkort tellen, dit is tellen met sprongen bijvoorbeeld 2, 4, 6... etc. De kinderen maken ook letterlijk deze sprongen. Er wordt ervaren hoe lang bijvoorbeeld één minuut duurt. Wat kun je wel in één minuut doen en wat niet. Tijdsbeleving is voor iedereen anders, de kinderen ervaren dat dit voor hen ook zo is. We gaan werken met beelddiagrammen, we inventariseren bijvoorbeeld welk fruit er is meegenomen. Dit wordt getekend in een beelddiagram, de kinderen ervaren dan dat ze makkelijk en snel kunnen zien welk fruit het meest of het minst door iedereen is meegenomen.

Rekenen groep 3
We hebben blok 6 afgerond en gaan verder met met blok 7. Dit blok blijven we oefenen met aftrekken over de 10 zoals 13 - 5 en optellen over de 10 zoals 7 + 6, hierbij proberen we steeds minder gebruik te maken van een tussensprong. We leren dit blok klokkijken (analoog en digitaal) met hele en halve uren en dat een uur uit 60 minuten bestaat en een half uur uit 30 minuten.

The Leader in Me
Afgelopen weken hebben we aandacht besteed aan de volgende gewoonten:
Gewoonte 1: Wees proactief;
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen;
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst;
Gewoonte 4: Denk win-win.
Dit hebben we gedaan door middel van handpoppen, verhalen en filmpjes.

Gastles: van mond tot kont
Woensdag 24 maart jl. heeft groep 3 een gastles gehad van Miriam (moeder van Samuel) met als onderwerp ‘van mond tot kont’. We hebben geleerd dat het belangrijk is om gezond te eten uit de Schijf van Vijf en waar het eten allemaal langs komt wanneer je het doorgeslikt hebt. We hebben een leuk proefje gedaan over gezonde en ongezonde vetten, dit mochten we mee naar huis nemen. Ook hebben we geleerd dat het belangrijk is om goed naar je ontlasting te kijken, omdat deze veel kan vertellen over je gezondheid. Het was een interessante (en ook een beetje grappige) gastles!
van mond tot kont (1)
Schrijven groep 3
Groep 3 leert sinds een aantal weken aan elkaar schrijven. Verbindingen maken vanaf en naar een bepaalde letter. Dit hebben we uiteraard ook weer een keer in scheerschuim gedaan. Wat een pret!
scheerschuim (1)
Letterfeest groep 3
De kinderen in groep 3 hebben alle letters geleerd en dat was natuurlijk een feestje waard. Vrijdag 5 maart jl. heeft groep 3 daarom het letterfeest gevierd. We hebben een letterbingo en letterspeurtocht gedaan en we hebben een letterklep ingekleurd. Aan het einde van de middag hebben de kinderen hun letterdiploma in ontvangst mogen nemen. Het was een gezellige middag!
groep 3 (3)
Vrije vrijdagen groep 1-2 in april
Op vrijdag 2 en 16 april zijn de kinderen van groep 1-2 vrij.

Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) zijn alle leerlingen vrij.

Unit 4/5/6

Nieuws uit de middenbouw

The Leader in Me
Afgelopen maand heeft iedere week weer een gewoonte van The Leader in Me centraal gestaan. Deze week stond gewoonte 4 centraal: Denk Win-Win. De kinderen hebben hiermee geoefend door een spel te bedenken, ze hadden alleen twee dobbelstenen en wat spullen van hun tafel en moesten een nieuw spel bedenken. Pas als iedereen het eens was met de regels mochten ze het gaan spelen. Het is Win-Win wanneer iedereen het ermee eens is en iedereen zich er goed bij voelt.
tlim spel mkiddenbouw
WIA (Werken In Ateliers)
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt binnen het thema bloemen. Ze hebben weer veel verschillende dingen geleerd.
houtskool
3D bloem
restvormen
Rots en Water groep 4
We hebben alweer de vierde Rots en Water les gehad deze week. Tijdens de afgelopen les hebben we geoefend om op één been te staan, een leuke oefening om thuis eens te proberen. Verder hebben we het leuke Mieren-tikspel gespeeld, fijn om te zien dat er goed werd samengewerkt. We willen jullie er nog wel aan herinneren om je gymkleding mee te nemen wanneer je Rots en Water lessen hebt.

Judolessen
Momenteel krijgen we op woensdag judoles van juf Esther. Vorige week hebben we Chinees boksen geleerd.

Toetsen groep 4
15 april taaltoets
19 april woordendictee
11 mei zinnendicteei

Toetsen groep 5
6 april geschiedenis
15 april taaltoets
16 april woordendicteel
22 april zinnendictee

Toetsen groep 6
15 april taaltoets
19 april woordendictee
21 april topotoets
11 mei zinnendictee

Unit 7/8

Nieuws uit de bovenbouw

WIA (Werken In Ateliers)
Tijdens de WIA lessen hebben we de afgelopen weken gewerkt binnen het thema lente. De leerlingen hebben een "lente in je bol" tekening gemaakt. Eerst hebben ze een schets gemaakt van een portret en daarna bedachten ze waar zij aan denken bij de lente, dit is er vervolgens bij geschetst. Als laatste werd de tekening ingekleurd met verf.
058ea4f2-a3c4-42f3-b480-84fe567cfd38
c4aca902-cee9-4ae9-9d60-37a55e9f4349
Verkeersexamen
Onlangs heeft groep 7 een flyer meegekregen voor het verkeersexamen van VVN. In de klas zijn we hard aan de slag met de verkeerslessen. Uw kind kan thuis oefenen voor dit examen door oefenexamens te maken op de site van Veilig Verkeer Nederland https://examen.vvn.nl/oefenen Op 21 mei maken de leerlingen het theoretisch examen, we doen niet mee aan het praktijkexamen.

The Leader in Me
In het kader van The Leader in Me hebben we het in de groepen gehad over leiderschap. We hebben ontdekt dat je over veel dingen zelf leiderschap kan hebben. Bijvoorbeeld over het opruimen van je kamer en het leren van je huiswerk. In de klas zijn er ook taken waar de leerlingen zelf leiderschap over kunnen hebben. De leerlingen hebben samen bedacht wat deze taken zijn. Het is de bedoeling dat er een leiderschapsbord in de klas komt, waarop deze taken staan. Iedere leerling krijgt de verantwoordelijkheid voor één of meerdere taken. De bovenbouwers zijn bezig om bij deze taken ook een taakomschrijving te maken.

Werkstuk
De leerlingen zijn op school druk met hun werkstuk en kunnen tijdens de les vragen stellen over het maken ervan. De kladversie moet op 20 april ingeleverd worden. Deze kladversie wordt gelezen en uw kind krijgt het werkstuk daarna terug met eventueel wat verbeteringen. De leerlingen krijgen de gelegenheid de verbeteringen in hun werkstuk te verwerken tot 21 mei, dat is tevens de uiterste inleverdatum.

Toetsen groep 8
12 april Engels unit 3
16 april spelling: woorden- en werkwoordendictee
19 april topo toets C wereld
20 april wereldoriëntatie aardrijkskunde
21 april taal: taaltoets thema 6
22 april spelling: zinnendictee

Toetsen groep 7
12 april Engels unit 3
16 april spelling: woorden- en werkwoordendictee
19 april topo toets C Europa
20 april wereldoriëntatie aardrijkskunde
21 april taal: taaltoets thema 6
22 april spelling: zinnendictee
Fluvium_logo_wit